Pretest ระดับชั้น 'วิชาสามัญ ม.6'

ข้อสอบภาษาไทย 7 วิชาสามัญ ปี 2557

วิชา : ภาษาไทย

ระดับชั้น : วิชาสามัญ ม.6

จำนวน : 50 ข้อ

ข้อสอบสังคม 7 วิชาสามัญ ปี 2556

วิชา : สังคมศึกษา

ระดับชั้น : วิชาสามัญ ม.6

จำนวน : 50 ข้อ

ข้อสอบภาษาอังกฤษ วิชาสามัญ ปี 2556

วิชา : ภาษาอังกฤษ

ระดับชั้น : วิชาสามัญ ม.6

จำนวน : 80 ข้อ

ข้อสอบภาษาไทย 7 วิชาสามัญ ปี 2555

วิชา : ภาษาไทย

ระดับชั้น : วิชาสามัญ ม.6

จำนวน : 50 ข้อ