Pretest ระดับชั้น 'O-net ม.3'

ข้อสอบสังคมศึกษา O-net ม.3 ปี 2558

วิชา : สังคมศึกษา

ระดับชั้น : O-net ม.3

จำนวน : 44 ข้อ

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ O-net ม.3 ปี 2559

วิชา : วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น : O-net ม.3

จำนวน : 40 ข้อ